branding, creative

SHARP | Chuẩn Tươi Ngon – Bừng Sức Sống

PROJECT INFORMATION

KV Production: Chuẩn Tươi Ngon - Bừng Sức Sống

KV Animation: Chuẩn Tươi Ngon - Bừng Sức Sống

#SHARP #seemedia, #socialcampaign, #quangcao, #viralmarketing, #marketing, #digitalmarketing, #commercial

Media

See our other work

Other work

PNJ | Happy Mother’s Day

branding

SHARP | Giặt Sạch Nhanh – Tết Nhẹ Gánh

branding

BlueStone | Việc Nhà Là Sẻ Chia

branding

YOLA | Branding Campaign 2019

branding