branding, creative

SHARP | Đẹp To Trữ Khoẻ – Vững Vị Tươi Ngon

PROJECT INFORMATION

KV Production: Đẹp To Trữ Khoẻ - Vững Vị Tươi Ngon

#SHARP #seemedia, #socialcampaign, #quangcao, #viralmarketing, #marketing, #digitalmarketing, #commercial

Media

See our other work

Other work

PNJ | Phụ Nữ Khác Biệt Ở Lựa Chọn

branding

Landing Page

branding

VCSC | Performance Campaign

performance

SHARP | Chuẩn Tươi Ngon – Bừng Sức Sống

branding